Dierondersteunde pedagogiek

DIERONDERSTEUNDE BEGELEIDING VAN KINDEREN

Deze begeleiding is bedoeld voor kinderen die wel een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, bijvoorbeeld omdat ze weinig zelfvertrouwen hebben, een laag zelfbeeld hebben, gepest worden of zelf pesten, problemen hebben om zich te concentreren op een taak, faalangstig zijn, problemen hebben met sociale omgang met leeftijdgenootjes, of moeite hebben zich (emotioneel) uit te drukken.
Ook kinderen met een gediagnosticeerde gedrags- of ontwikkelingsstoornis kunnen baat hebben bij dierondersteunde begeleiding, bijvoorbeeld kinderen met AD(H)D of een autisme spectrum stoornis.
Kortom, ik begeleid kinderen, die om wat voor reden dan ook, met of zonder label, niet goed in hun vel zitten.

Er wordt gestart met een intake om vast te stellen wat het probleem is en wat het uiteindelijke doel van de begeleiding is. Vervolgens gaan we bekijken hoe we deze doelstelling het beste kunnen bereiken; dmv individuele begeleiding of groepssessies, welke dieren er ingezet gaan worden, etc. Er wordt een plan van begeleiding gemaakt. De begeleiding zal (in de meeste gevallen) bestaan uit meerdere sessies. Na afloop vindt er altijd een evaluatie plaats, en bij langdurige begeleiding (meer dan 10 sessies) wordt er ook tussentijds geëvalueerd. Ouders/verzorgers zijn nauw betrokken bij de begeleiding, en zullen soms ook gevraagd worden deel te nemen aan de sessies.

De begeleiding van elk kind is maatwerk. Dat inhoud en duur van een sessie kan dus per kind verschillend zijn. Hoewel er in specifieke gevallen sessies kunnen zijn, waarbij (nog) geen dier(en) aanwezig zijn, zal dit in de meeste sessies wel het geval zijn. De aanwezigheid en omgang met het dier zorgt voor het vrijkomen van specifieke stoffen in het lichaam, die zorgen voor ontspanning en een fijn gevoel, zowel bij het kind als het dier. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het dier te aaien of te borstelen. Deze ontspanning is een eerste vereiste om open te staan voor nieuwe ervaringen en om nieuwe vaardigheden te kunnen leren.
Er worden oefeningen en activiteiten gedaan, samen met het dier. Er is sprake van ervaringsgericht leren. Door samen te werken met het dier, leert het kind van de reacties en signalen die het dier geeft, zowel verbaal maar vooral ook nonverbaal. Het krijgt daardoor inzicht in zijn eigen handelen, zijn gedachten, en zijn gevoelens. Door te oefenen, is het mogelijk verandering aan te brengen in deze gevoelens, dit denken en doen van het kind.

Hondenfobie
In Nederland lopen zo’n 1,5 miljoen honden rond. Grote kans dus dat je een hond tegen komt op straat, of wanneer je ergens op bezoek gaat, of gaat spelen bij een vriendje of vriendinnetje (18 % van de huishoudens in Nederland heeft een hond). Kinderen die bang zijn voor honden, om wat voor reden dan ook, hebben dus best een groot probleem, want het ‘ontwijken’ van alle honden is in het dagelijks leven behoorlijk lastig, en dat kan veel stress opleveren.
Ik kan je helpen om van die angst voor honden af te komen. Stapsgewijs leer je van alles over honden en hoe je met ze om moet gaan. Ik leer je hoe je controle kan krijgen over je angst. Mijn hond Kuzco, en zijn vriendjes, gaan me daar bij helpen. Want uiteindelijk is er maar één die je van je hondenfobie kan verlossen, en dat is de hond zelf!

 

LESPROGRAMMA’S VOOR SCHOLEN

Kit's illustratie konijnVoor reguliere basisscholen en voor scholen in het speciaal onderwijs verzorg ik lessen op het gebied van de sociale en emotionele ontwikkeling. Te denken valt aan lesuren met thema’s als sociale omgangsvormen en gedragsregels, herkennen van en omgaan met emoties, respect hebben voor elkaar en rekening houden met een ander, vooroordelen, het vermogen om je in te leven in een ander, omgaan met pestgedrag. Deze lessen sluiten prima aan bij sociale vaardigheidsprogramma’s als de kanjertraining en KIVA. De lessen zijn klassikaal.

Daarnaast bied ik ondersteuning aan leerkrachten in het kader van het passend onderwijs, door kinderen te begeleiden, die meer speciale aandacht nodig hebben. Dit kan op individuele basis, of in kleine groepjes.

Maar het is bijvoorbeeld ook mogelijk om een leuke verkeersles te boeken voor groep 7, in aanloop naar het verkeersexamen, of voor groep 8, als voorbereiding op de overstap naar de middelbare school. Sinds kort is het verboden om met je mobieltje in de hand op de fiets te zitten, laat staan dat je er ook nog iets mee doet! In deze les ga je ervaren waarom het ook beter is om je mobiel in je zak te houden. De vraag waar het om draait in deze les: Hoe goed kun jij je aandacht eigenlijk verdelen?

Leestraining

Voor kinderen met dyslexie is het ‘moeten oefenen’ van het lezen, op z’n zachts gezegd, niet leuk. Ze ervaren veel negatieve emoties, frustratie en boosheid, faalangst, weinig zelfvertrouwen , en veel stress. Onderzoek in de USA en Duitsland heeft aangetoond dat het voorlezen aan een dier, meestal een hond, positieve resultaten in leesvaardigheden kan opleveren.
Voor kinderen met dyslexie, bied ik dierondersteunde leestraining aan.

Hond in de klas

Zoals hierboven al eerder genoemd, leven er zo’n 1,5 miljoen honden in onze samenleving. Grote kans dus dat je als kind weleens een hond tegen ‘t lijf zult lopen. Elk jaar worden er wel zo’n 150.000 mensen door honden gebeten, en een kwart van de slachtoffers zijn kinderen. (en dan hebben we het alleen nog maar over de geregistreerde gevallen..). Dat komt vooral, omdat kinderen eigenlijk niet zo goed weten, hoe een hond in elkaar zit en ze de taal van de hond niet spreken. In deze les leren kinderen allerlei zaken over de hond, hoe ze kunnen zien wat hij hen wil zeggen, en hoe ze met hem om moeten gaan.

 

BEZOEK AAN KINDERDAGVERBLIJF, PEUTERSPEELZAAL, GASTOUDERS OF BUITENSCHOOLSE OPVANG

Samen met één of meerdere dieren kan ik uw instelling bezoeken. Hoe dit bezoek er inhoudelijk uitziet, is afhankelijk van uw wensen en de doelgroep. Zo kan bij een bezoekje aan de peuterspeelzaal de nadruk liggen op het stimuleren van sensorische gewaarwording (voelen, ruiken, zien, horen en proeven), en op het genieten van de aanwezigheid van de dieren.
Maar het is oKit's gastouderopvangok mogelijk om gericht te werken aan het bevorderen van sociale vaardigheden en het verbeteren van onderlinge relaties binnen een groep, bijvoorbeeld bij een buitenschoolse opvang, waar in een groep een negatieve stemming heerst, veel ruzies, agressief gedrag en pestgedrag voorkomen.
Ook een bezoek aan dagverblijven voor kinderen met een verstandelijke of fysieke beperking is mogelijk.
Er is veel mogelijk. Mocht u denken, dat één of meerdere bezoekjes met mijn dieren voor uw instelling van toegevoegde waarde kan zijn, neem dan vrijblijvend contact met mij op. Samen bekijken we wat de mogelijkheden zijn.