Wat doe ik

Ik houd me bezig met dierondersteunde interventies, wat wil zeggen dat ik dieren inzet als hulpmiddel om mensen te begeleiden en te coachen.

Ik bied de volgende vormen van interventie aan:

Dierondersteunde pedagogiek (DOP)

Hier gaat het om de inzet van een dier bij het stimuleren van ontwikkelingsprocessen en leerprocessen, zoals bijvoorbeeld het leren herkennen van en omgaan met emoties of het leren van sociale vaardigheden, het verbeteren van de concentratie. Het vooraf bepalen van het leerdoel en het documenteren van het ontwikkelingsproces is wenselijk, echter niet noodzakelijk, zoals dat bij dierondersteunde therapie wel het geval is.

Dierondersteunde pedagogiek kan worden uitgevoerd door pedagogen, opvoeders, leerkrachten, die geschoold en competent zijn op het gebied van dierondersteunde interventies. Ook het dier moet getraind zijn voor dit doel. Doelgroepen kunnen zijn scholen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderopvang, woongroepen. Er kan individueel en in groepsverband gewerkt worden.

In het submenu kunt u lezen welke dierondersteunde pedagogische begeleiding ik aanbied.

Dierondersteunde activiteiten (DOA)

Hier gaat het om niet-doelgerichte activiteiten, veelal in de recreatieve sfeer. Plezier in de activiteit en het contact met het dier staat voorop. Dat wil echter niet zeggen dat dierondersteunde activiteiten geen therapeutisch effect kunnen hebben. Dit wordt echter niet gemeten/gedocumenteerd. Aanbieders van dierondersteunde activiteiten hoeven geen pedagogische of specialistische opleiding te hebben, maar voldoende kennis van de doelgroep en dieren, waarmee gewerkt wordt, is wel wenselijk. Het dier hoeft in principe ook geen speciale opleiding te hebben, maar moet wel voldoende getraind en gesocialiseerd zijn. Dierondersteunde activiteiten kunnen individueel en in groepsverband plaatsvinden.

In het submenu kunt u lezen welke dierondersteunde activiteiten ik aanbied.

Dierondersteunde educatie (DOE)

Hier gaat het erom de cliënt te informeren over het dier, zijn behoeften en verzorging, hoe met het dier om te gaan. Hiervoor is het uiteraard van belang voldoende kennis over dieren te hebben. De gebruikte dieren hoeven hiervoor niet speciaal getraind te worden, maar dienen uiteraard gezond te zijn en op adequate wijze gehouden te worden, waarbij in hoge mate rekening is gehouden met behoeften en welzijn van de dieren.
Het doel van DOE is kennis verkrijgen over het desbetreffende dier, maar daarnaast kan DOE wel degelijk ook effect hebben op het welbevinden van de clIënt, of kunnen specifieke vaardigheden verbeteren. DOE kan ook een onderdeel zijn van andere dierondersteunde interventies.
DOE kan zowel in groepsverband als individueel toegepast worden.